Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Lees voor het boeken van een fotoshoot onderstaande voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot

 • Bij annulering/verplaatsing minder dan 24 uur van tevoren wordt het gehele tarief in rekening gebracht
 • Met locatiefotografie heb je te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (enkel spatje uitgesloten) en harde wind kan een fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg met Sieta Stel Fotografie, en daar ligt ook de eindbeslissing. Bewolking en/of kouder weer is geen reden tot verplaatsing. Met bewolking kunnen er net zulke mooie (soms zelfs mooiere) foto’s gemaakt worden. Verplaatsing zal altijd binnen een maand na de afgesproken datum zijn. Dit is om deze flexibiliteit naar alle klanten te kunnen waarborgen.
 • Bij afzegging vanuit de klant bij andere weersomstandigheden (of met andere redenen) worden de gewone annuleringskosten in rekening gebracht.
 • De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn.
 • Mocht tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden, wordt de fotoshoot afgelast en dient er 25% van het bedrag voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen 100% afgerekend te worden. Dit moet wel al door de klant tijdens de shoot worden aangegeven, na selectie en bewerking is dit niet meer mogelijk i.v.m. geïnvesteerde uren.
 • Mocht het voor Sieta Stel Fotografie om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt.

Voorwaarden m.b.t. de foto’s

 • Bestanden worden digitaal geleverd.
 • De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik of op (commercieel) gebruik voor de betreffende opdracht. Het isniet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden (anders dan overeengekomen). Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan.
 • Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van Sieta Stel Fotografie worden ingezonden aan tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.
 • Sieta Stel Fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf – zonder overigens enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.
 • Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collages en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van de foto’s op internet (voor sociale media als Facebook, Instagram, blogs en fora bijv) moet je de daarvoor bestemde lage resolutie-foto’s met het logo van Sieta Stel Fotografie gebruiken.
 • Sieta Stel Fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, dan wel andere pagina’s op het web ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, geef dit dan vooraf expliciet aan.
 • Mocht Sieta Stel Fotografie foto’s willen gebruiken voor drukwerk (denk hierbij aan visitekaartjes of flyers) dan zal hier altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd aan de klant.
 • Door het digitale leveren van bestanden geeft Sieta Stel Fotografie het drukwerk (deels) uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt het beste je foto’s laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voorkomen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen. Sieta Stel Fotografie is hier niet aansprakelijk voor. Bij twijfel? Vraag Sieta Stel Fotografie om advies waar af te laten drukken.
 • Sieta Stel Fotografie bewerkt haar beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. Sieta Stel Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding.

Voorwaarden m.b.t. privacy & persoonsgegevens

En verder…

 • Het streven is er om het materiaal binnen de genoemde termijn af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen, aangekondigde vakanties etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Sieta Stel Fotografie deze binnen redelijke termijn oplossen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • Sieta Stel Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.